گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در persons

بخش کاربران

1390/5/26

صائب ‌تبریزی

پرشیا سیتیز: شاه‌ عباس‌ پس‌ از آنكه‌اصفهان‌ را به‌ پايتختی برگزيد از همه‌جا خصوصاً ازتبريز علما و ثروتمندان‌ را مشوق‌ تطميعاً بر كوچيدن‌ ورحل‌…