گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

1390/5/17

كانون زبان ايران در شيراز 25 درصد افزايش زبان آموز داشته است

به گزارش خبرنگارايرنا پرشياسيتيز: مجتبي حق پرست در گردهمايي مدرسان كانون زبان فارس در شيراز افزود:افزايش زبان آموز بايد رشد نيرو،امكانات و تجهيزات را نيزدرپي داشته…