گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

1390/5/19

هيچ نمك توليدي در همدان مورد تاييد استاندارد نيست

همدان ،پرشياسيتيز، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي همدان با ذكر اينكه واحد توليد نمك استاندارد در همدان وجود ندارد تصريح كرد: هيچگونه واحد توليدي نمك استاندارد داراي…