گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

پرشياسيتيز، نقل از مرحوم حاج رحيم بيگ زاده-به قلم دهنز عباس زاده نوه آنمرحوم

1- جلوس طایفه قوجه بیگلو – قوجه بیگ وپسران قوجه بیگ – حاج حسنعلی بیگ – استان بیگ
 
2-
پسر حاج حسنعلی بیگعلیرضا بیگ – رییس تیره علیرضا بیگلو

3- پسران استان بیگ - چهار پسر از یکمادر به نامهای 1- میرزا حسین – آقا حسین – خان حسین – شاه حسین 2- دو پسر از یکمادر نیز به نامهای علی حسین – کلب حسین
 
4-
پدر قوجه بیگ به نام ببر سیاهمشهور بوده که یکی از سرداران و نام آوران نادر شاه بود

5- استان بیگ عمویعلیرضا بیگ و همچنین پدر زن علیرضا بیگ بود.

6-
ردیف 3 بند 1 که چهار پسراستان بیگ را تشکیل داده از بنیان گذاران طایفه عیسی لو واقع در محل ارشق (ارشه) هستند که در واقع اجداد طایفه عیسی لو می باشند . همچنین پسران ردیف 3 بند 2 استانبیگ هفت تیره از طایفه قوجه بیگلو را به نام تیره های 1- جوروق بیگلو 2- نوروالهبیگلو 3-نصر اله بیگلو 4-شاه پلنگ خان 5-آل اسکندر 6- توپال آلی را تشکیل داده اند.

اما حدود و اختیارات حاج حسنعلی بیگپدر بزرگ تیره علیرضا بیگلو از مال و مکنت و اغنام و احشام و اراضی و مراتع بسیارغنی و در بی نازی بسر میبرده اند . که در ذیل بشرح آن می پردازیم:
1-
دره بنفشه(بنفشه دره سی) 2-پیله چای با بیست وچهار روستا و با شانزده ییلاق و با شش اسیابآبی 3- محله ارشق (ارشه) کلخوران از جمله حاج حسنعلی بیگ هفتاد قطار شتر داشته کههر قطار از هفت شتر جماز و باربری تشکیل شده بود و در جلوی هر قطار شتر یک شتر نرنیز بعنوان جلودار افسار شتران به تعداد ان افزوده می شد که جهاز همه شتران ازپارجه های حریر بسیار مرغوب مخمر بافت با سلیقه و با ظرافت بسیار مخصوص نقش و نگارجهاز شتران را زبانزد عام و خاص کرده بود که اکنون در تهیه آن پارچه های مخمری بایدهزینه های بسیار هنگفت را متحمل شد . حتی کسانی که در آن زمان در مراسمات عروسیبرای خرید جهیزیه دخترانشان به بازار می رفتند چون جنس پارچه جهاز شتران حاج حسنعلیزبان زد همه بود به بزاز می گفتند که پارچه ای برای ما تدارک ببیند از جنس جهازشتران حاج حسنعلی باشد و نه بدل آن بلافاصله بزاز متوجه می شد و همان پارچه را بهقواره می کشید.

جلوس نادر شاه مقارن است با زمان حاج حسنعلی . در زمان جلوسنادر شاه که قاعدتا هر پادشاهی یا هر سرداری که پا به عرصه مملکت داری می نهاداولین سیاستش این بود که به سراغ کسانی برود که از مال و مکنت و اغنام و احشامبیشتری برخوردار باشند . در آن زمان نیز یعنی در حدود دویست و پنجاه سال پیش قبل ازجلوس طایفه قاجاریان بزرگترین ملک و فئودال خطه آذربایجان حاج حسنعلی زبانزد همهبود که مورد ظن نادر شاه و سرداران وی شد که به دستور نادر شاه و توسط سرانش تماممال واموال و دارایی و اراضی حاج حسنعلی مصادره دولت نادر شد و ما بقی اموال نیزثبت و ضبط اموال دولت شد - گذشته از اینها پیله چای و کلخوران و دره بنفشه راخادمان اردبیل از دولت خریدند و محال ارشق (ارشه) محمد بیگ پدر نوراله بیگ از خالصهدولت بنام تیره علیرضا بیگ در آوردند و چون قراش بیگ پدر امن اله بیگ ریش سفید تیرهعلیرضا بیگلو بود توسط محمد بیگ دعوت شده و جریان را با ایشان مصلحت فرمودند . قراشبیگ با مصالحه محمد بیگ خالصه بدست آورده را بین تیره های رعیت گارام ساری(لیملوکندی) و هانپا و خود تیره علیرضا بیگلو تقسیم نموده و ملک خویش را بنام خودشبه سند مالکیت امضا نمودند و سه آسیاب آبی طایفه علیرضا بیگلو بنامهای زیر بالاخانهمجید خان واقع در ساری تپه مال درگاه بیگ و دیگری در یارم تپه مال آدی گوزل بیگ پدرقراش بیگ و سومی روبروی آسیاب یونس بیگ مال نوری بیگ عموی قراش بیگ که هرکدام بهقیمت نا چیزی به نوراله بیگ رئیس تیره نوراله بیگلو فروخته شد.

اعضایکمسیون قرات قو فرمانده لشکر روس در جنگ جهانی دوم که بیشتر آن را سرداران و نامآوران قوجه بیگلو تشکیل داده بود.

1-رئیس کمسیونامراستان بیگ طايفه عیسی لو
2-عضو کمسیون حسین آقا خان وطن دوست طايفهارارلو
3-عضو کمسیون فرض الله بیگ طايفه طالیش میکائیل لو
4-عضو کمسیون علیگشاد بیگ فکری طايفه قوجه بیگلو
5-عضو کمسیون ایاز بیگ سرداری طايفه قوجهبیگلو
6-عضو کمسیون نصرت بیگ شاهین طايفه اجیرلو پدر قوتاز شاهین
7-مامورکمسیون مطلب بیگ سرداری طايفه قوجه بیگلو
8-مامور کمسیون علی خان بهرام زادهطايفه قوجه بیگلو        
منبع: مغان شهرتاریخ ارسال: 1390/6/16
تعداد بازدید: 891