گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/10/16

شهرک صنعتی کجور

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی کجور واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     نوشهر مساحت کل شهرک(هکتار):     91 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/16

شهرک صنعتی سلمانشهر

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی سلمانشهر واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     تنكابن مساحت کل شهرک(هکتار):     90 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/16

شهرک صنعتی ساری1

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی ساری1 واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     ساری مساحت کل شهرک(هکتار):     116 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/16

شهرک صنعتی ساری 2

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی ساری 2 واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     ساری مساحت کل شهرک(هکتار):     55 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی دودانگه

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی دودانگه واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     ساری مساحت کل شهرک(هکتار):     25 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی چالوس

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی چالوس واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     چالوس مساحت کل شهرک(هکتار):     33 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی جویبار

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی جویبار واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     جويبار مساحت کل شهرک(هکتار):     96 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی جمشید آباد آمل

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی جمشید آباد آمل واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     آمل مساحت کل شهرک(هکتار):     20 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی پل سفید-شورمست

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی پل سفید-شورمست واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     سواد كوه مساحت کل شهرک(هکتار):     40 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی بهشهر

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی بهشهر واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     بهشهر مساحت کل شهرک(هکتار):     165 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی بند پی بابل

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی بند پی بابل واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     بابل مساحت کل شهرک(هکتار):     110 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی بلده نور

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی بلده نور واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     نور مساحت کل شهرک(هکتار):     5 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی بشل

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی بشل واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     سواد كوه مساحت کل شهرک(هکتار):     183 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی بابلکنار

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی بابلکنار واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     بابل مساحت کل شهرک(هکتار):     40 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی بابکان

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی بابکان واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     آمل مساحت کل شهرک(هکتار):     24 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی آمل- امامزاده عبدالله

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی آمل- امامزاده عبدالله واقع در استان:     مازندران      واقع در شهرستان:     آمل مساحت کل شهرک(هکتار):     93 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):…

1390/10/15

شهرک صنعتی گناوه

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی گناوه واقع در استان:     بوشهر      واقع در شهرستان:     گناوه مساحت کل شهرک(هکتار):     0 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):   …

1390/10/15

شهرک صنعتی کنگان

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی کنگان واقع در استان:     بوشهر      واقع در شهرستان:     کنگان مساحت کل شهرک(هکتار):     220 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):   …

1390/10/15

شهرک صنعتی ديلم

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی ديلم واقع در استان:     بوشهر      واقع در شهرستان:     دیلم مساحت کل شهرک(هکتار):     260 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):   …

1390/10/15

شهرک صنعتی دير

پرشيا سيتيز،شهرک صنعتی دير واقع در استان:     بوشهر      واقع در شهرستان:     دیر مساحت کل شهرک(هکتار):     219 مساحت فاز عملیاتی(هکتار):   …