گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/3/28

7 ديار هزار و يك شهر

عدد 7 در فرهنگ و تمدن ايران عدد مقدسي است و براساس اين تقدس 7ديار براي «هزار ويك شهر» در نظر گرفته شده است. ديار اول ديار آفرينش است كه قصه آفرينش انسان، زمين و آسمان…