گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/5/22

سینما پایتخت

سینما پایتخت :شمال میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان شهید مفتح شمالی - تلفن ۸۸۳۱۲۶۳۱-۲