گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/10/18

اداره کل بازرسي استان بوشهر

پرشيا سيتيز،اداره کل بازرسي استان بوشهر در باره سازمان بازرسی **به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174  قانون اساسي…

1390/10/18

اداره کل بازرسي استان مازندران

پرشيا سيتيز،اداره کل بازرسي استان مازندران در باره سازمان بازرسی به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي…